CÁP ĐỒNG/NHÔM TRẦN

DÂY ĐỒNG TRẦN (C): Sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây tiếp địa, dây chống sét

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 1/. Tiêu chuẩn áp dụng:
-TCVN 5064-1994
-TCVN 5064-1994/SĐ1:1995                                 

2/. Cấu trúc cáp:

Ruột dẫn: Sợi đồng cứng xoắn đồng tâm

Cáp đồng trần

DÂY NHÔM TRẦN (A): Sử dụng cho đường dây tải điện trên không.

1/. Tiêu chuẩn áp dụng: CVN 5064-1994; TCVN 5064-1994/SĐ1:1995

2/. Cấu trúc cáp:
Ruột dẫn: Sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm

wire and cablesaluminium wire